توضیحی درباره هزینه‌ی جاری مکتب اسلامی

مجموعه مکتب اسلامی بر اساس مبانی دقیق توحیدی بنا شده است که یکی از این مبانی عدم طلب اجر یا در یک کلام رایگان بودن است. این مجمو...

ادامه مطلب